(Scr) Скиллы для CRMP

Description: Готовые решения скриптов, filterScript
Moderator: SJplayer

SJplayer M
Topic author, Модератор
Модератор
Avatar
SJplayer M
Topic author, Модератор
Модератор
Reputation: 26
Posts: 187
Joined: 25 May 2013
With us: 6 years 2 months

#1by SJplayer » 3 Jun 2014, 21:19

Автор: #obEY

К enum pInfo добавляем:

Code: Select all

pGunSkill[6


Дальше создадим stock

Code: Select all

stock SetPlayerSkills(playerid)
{
SetPlayerSkillLevel(playeridWEAPONSKILL_PISTOL_SILENCEDPlayerInfo[playerid][pGunSkill][0]*10);
SetPlayerSkillLevel(playeridWEAPONSKILL_DESERT_EAGLEPlayerInfo[playerid][pGunSkill][1]*10);
SetPlayerSkillLevel(playeridWEAPONSKILL_SHOTGUNPlayerInfo[playerid][pGunSkill][2]*10);
SetPlayerSkillLevel(playeridWEAPONSKILL_MP5PlayerInfo[playerid][pGunSkill][3]*10);
SetPlayerSkillLevel(playeridWEAPONSKILL_AK47PlayerInfo[playerid][pGunSkill][4]*10);
SetPlayerSkillLevel(playeridWEAPONSKILL_M4PlayerInfo[playerid][pGunSkill][5]*10);
return 
true;


И ещё один stock

Code: Select all

stock OnPlayerAmmoChange(playeridnewammooldammo)
{
if(
newammo oldammo)
{
switch(
GetPlayerWeapon(playerid))
{
case 
24:
{
SetPVarInt(playerid"SkillD",GetPVarInt(playerid"SkillD") +1);
if(
GetPVarInt(playerid"SkillD") >= Ammo_DEAGLE && PlayerInfo[playerid][pGunSkill][1] < 100)
{
PlayerInfo[playerid][pGunSkill][1]++;
SetPVarInt(playerid"SkillD",0);
}
}
case 
23:
{
SetPVarInt(playerid"SkillSD",GetPVarInt(playerid"SkillSD") +1);
if(
GetPVarInt(playerid"SkillSD")>= Ammo_SDPISTOL && PlayerInfo[playerid][pGunSkill][0] < 100)
{
PlayerInfo[playerid][pGunSkill][0]++;
SetPVarInt(playerid"SkillSD",0);
}
}
case 
25:
{
SetPVarInt(playerid"SkillShot",GetPVarInt(playerid"SkillShot") +1);
if(
GetPVarInt(playerid"SkillShot") >= Ammo_SHOTGUN && PlayerInfo[playerid][pGunSkill][2] < 100)
{
PlayerInfo[playerid][pGunSkill][2]++;
SetPVarInt(playerid"SkillShot",0);
}
}
case 
29:
{
SetPVarInt(playerid"SkillMP5",GetPVarInt(playerid"SkillMP5") +1);
if(
GetPVarInt(playerid"SkillMP5") >= Ammo_MP5 && PlayerInfo[playerid][pGunSkill][3] < 100)
{
PlayerInfo[playerid][pGunSkill][3]++;
SetPVarInt(playerid"SkillMP5",0);
}
}
case 
30:
{
SetPVarInt(playerid"SkillAk47",GetPVarInt(playerid"SkillAk47") +1);
if(
GetPVarInt(playerid"SkillAk47") >= Ammo_AK47 && PlayerInfo[playerid][pGunSkill][4] < 100)
{
PlayerInfo[playerid][pGunSkill][4]++;
SetPVarInt(playerid"SkillAk47",0);
}
}
case 
31:
{
SetPVarInt(playerid"SkillM4",GetPVarInt(playerid"SkillM4") +1);
if(
GetPVarInt(playerid"SkillM4") >= Ammo_M4A1 && PlayerInfo[playerid][pGunSkill][5] < 100)
{
PlayerInfo[playerid][pGunSkill][5]++;
SetPVarInt(playerid"SkillM4",0);
}
}
}
OnPlayerUpdateAc(playerid);
}
return 
true;


В public OnPlayerConnect(playerid)

Code: Select all

PlayerInfo[playerid][pGunSkill][0] = 0;
PlayerInfo[playerid][pGunSkill][1] = 0;
PlayerInfo[playerid][pGunSkill][2] = 0;
PlayerInfo[playerid][pGunSkill][3] = 0;
PlayerInfo[playerid][pGunSkill][4] = 0;
PlayerInfo[playerid][pGunSkill][5] = 0


в public OnPlayerRegister(playerid, password[])

Code: Select all

ini_setInteger(File"SDPistol",PlayerInfo[playerid][pGunSkill][0]);
ini_setInteger(File"DesertEagle",PlayerInfo[playerid][pGunSkill][1]);
ini_setInteger(File"ShotGun",PlayerInfo[playerid][pGunSkill][2]);
ini_setInteger(File"MP5",PlayerInfo[playerid][pGunSkill][3]);
ini_setInteger(File"AK47",PlayerInfo[playerid][pGunSkill][4]);
ini_setInteger(File"M4",PlayerInfo[playerid][pGunSkill][5]); 


в public OnPlayerLogin(playerid,password[])

Code: Select all

ini_getInteger(File"SDPistol",PlayerInfo[playerid][pGunSkill][0]);
ini_getInteger(File"DesertEagle",PlayerInfo[playerid][pGunSkill][1]);
ini_getInteger(File"ShotGun",PlayerInfo[playerid][pGunSkill][2]);
ini_getInteger(File"MP5",PlayerInfo[playerid][pGunSkill][3]);
ini_getInteger(File"AK47",PlayerInfo[playerid][pGunSkill][4]);
ini_getInteger(File"M4",PlayerInfo[playerid][pGunSkill][5]); 


Ко всем командам

Code: Select all

if(strcmp(cmd"/myskill"true) == 0)
{
new 
stringskill[700];
new 
points[6],percent[2] = "%";
points[0] = 100 PlayerInfo[playerid][pGunSkill][0];
points[1] = 100 PlayerInfo[playerid][pGunSkill][1];
points[2] = 100 PlayerInfo[playerid][pGunSkill][2];
points[3] = 100 PlayerInfo[playerid][pGunSkill][3];
points[4] = 100 PlayerInfo[playerid][pGunSkill][4];
points[5] = 100 PlayerInfo[playerid][pGunSkill][5];
format(stringskill,sizeof(stringskill), "SDPistol:\t[%s]%d%s\nDeagle:\t[%s]%d%s\nShotGun:\t[%s]%d%s\nMP5\t\t[%s]%d%s\nAK47:\t\t[%s]%d%s\nM4A1:\t\t[%s]%d%s",
ToDevelopSkills(PlayerInfo[playerid][pGunSkill][0],points[0]),PlayerInfo[playerid][pGunSkill][0],percent,
ToDevelopSkills(PlayerInfo[playerid][pGunSkill][1],points[1]),PlayerInfo[playerid][pGunSkill][1],percent,
ToDevelopSkills(PlayerInfo[playerid][pGunSkill][2],points[2]),PlayerInfo[playerid][pGunSkill][2],percent,
ToDevelopSkills(PlayerInfo[playerid][pGunSkill][3],points[3]),PlayerInfo[playerid][pGunSkill][3],percent,
ToDevelopSkills(PlayerInfo[playerid][pGunSkill][4],points[4]),PlayerInfo[playerid][pGunSkill][4],percent,
ToDevelopSkills(PlayerInfo[playerid][pGunSkill][5],points[5]),PlayerInfo[playerid][pGunSkill][5],percent);
ShowPlayerDialog(playerid,43,DIALOG_STYLE_MSGBOX" ",stringskill"Ãîòîâî""");
return 
true;
}
if(
strcmp(cmd"/setskill"true) == 0)
{
if(
IsPlayerConnected(playerid))
{
tmp strtok(cmdtextidx);
if(!
strlen(tmp))
{
SendClientMessage(playeridCOLOR_GRAD1"Ââåäèòå: /setskill [playerid/÷àñòü íèêà] [íîìåð] [êîëè÷åñòâî]");
SendClientMessage(playeridCOLOR_GRAD4"[1] Slinced Pistol |[2] Desert Eagle |[3] MP5 |[4] AK47 |[5] M4A1 |[6] ShotGun");
return 
true;
}
giveplayerid strval(tmp);
if(
IsPlayerConnected(giveplayerid))
{
if(
giveplayerid != INVALID_PLAYER_ID)
{
tmp strtok(cmdtextidx);
if(!
strlen(tmp))
{
SendClientMessage(playeridCOLOR_GRAD1"Ââåäèòå: /setskill [playerid/÷àñòü íèêà] [íîìåð] [êîëè÷åñòâî]");
SendClientMessage(playeridCOLOR_GRAD4"[1] Slinced Pistol |[2] Desert Eagle |[3] MP5 |[4] AK47 |[5] M4A1 |[6] ShotGun");
return 
true;
}
new 
stat;
stat strval(tmp);
tmp strtok(cmdtextidx);
if(!
strlen(tmp))
{
SendClientMessage(playeridCOLOR_GRAD1"Ââåäèòå: /setskill [playerid/÷àñòü íèêà] [íîìåð] [êîëè÷åñòâî]");
SendClientMessage(playeridCOLOR_GRAD4"[1] Slinced Pistol |[2] Desert Eagle |[3] MP5 |[4] AK47 |[5] M4A1 |[6] ShotGun");
return 
true;
}
new 
amount;
amount strval(tmp);
if (
PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 6)
{
switch (
stat)
{
case 
1:
{
PlayerInfo[giveplayerid][pGunSkill][0] = amount;
format(stringsizeof(string), "Ñêèëë îðóæèÿ SDPistol ó íåãî òåïåðü ðàâåí %d."amount);
}
case 
2:
{
PlayerInfo[giveplayerid][pGunSkill][1] = amount;
format(stringsizeof(string), "Ñêèëë îðóæèÿ Desert Eagle ó íåãî òåïåðü ðàâåí %d."amount);
}
case 
3:
{
PlayerInfo[giveplayerid][pGunSkill][3] = amount;
format(stringsizeof(string), "Ñêèëë îðóæèÿ MP5 ó íåãî òåïåðü ðàâåí %d."amount);
}
case 
4:
{
PlayerInfo[giveplayerid][pGunSkill][4] = amount;
format(stringsizeof(string), "Ñêèëë îðóæèÿ AK47 ó íåãî òåïåðü ðàâåí %d."amount);
}
case 
5:
{
PlayerInfo[giveplayerid][pGunSkill][5] = amount;
format(stringsizeof(string), "Ñêèëë îðóæèÿ M4A1 ó íåãî òåïåðü ðàâåí %d."amount);
}
case 
6:
{
PlayerInfo[giveplayerid][pGunSkill][2] = amount;
format(stringsizeof(string), "Ñêèëë îðóæèÿ ShotGun ó íåãî òåïåðü ðàâåí %d."amount);
}
default:
{
format(stringsizeof(string), "Íåèçâåñòíîå çíà÷åíèå"amount);
}
}
SendClientMessage(playeridCOLOR_GRAD1string);
}
else
{
SendClientMessage(playeridCOLOR_GRAD1"Âû íå óïîëíîìî÷åíû èñïîëüçîâàòü ýòó êîìàíäó!");
}
}
}
}
return 
true;

! ! !


  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Скрипты / FS”

Who is online (over the past 5 minutes)

Users browsing this forum: 1 guest